Säännöt 2.10.2014 alkaen

SÄÄNNÖT

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus ry (KEK),
ruotsiksi Centralen för främjande av Folkmusik och Folkdans r.f. (CEFF),
englanniksi Promotion centre for Finnish Folk Music & Folk Dance (Käännös päivitetty 09/2018). 
Kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

 

2. Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanmusiikkia ja kansantanssia, sekä niihin liittyviä soitinrakennusta sekä puku- ja tapaperinteitä. Lisäksi tehtävänä on edistää näiden alojen asemaa ja merkitystä kansallisen kulttuuripolitiikan osana sekä koordinoida jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kansainvälistä yhteistyötä ja huolehtia kansallisesta yhteistyöstä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

3. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. edustaa kohdassa 2 mainittujen toimialojen yhteisiä etuja suhteessa valtiovaltaan, muihin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin ja julkisiin tiedotusvälineisiin;
 2. edistää alan esittämis- , tallennus- , tutkimus‐ , koulutus ‐ ja julkaisutoimintaa;
 3. edistää kohdassa 2 mainitun toiminnan arvostusta ja julkikuvaa; 
 4. ylläpitää koulutuksellista yhteistyötä jäsenjärjestöjen kesken ja alan koulutusta tarjoavien kanssa; 
 5. toteuttaa sellaisia kohdassa 2 mainittuihin toimialoihin liittyviä hankkeita, jotka edellyttävät laaja‐alaista yhteistyötä eri yhteisöjen kesken; 
 6. huolehtii Suomen kansallisesta toiminnasta sekä International Council of Organizations of Folklore Festival and Folk Art (CIOFF®)–nimisen järjestön, että Internationale Organization für Volkskunst (IOV)–nimisen järjestön jäseninä sääntöjen mukaisesti; 
 7. toimii Suomen kansallisena Nordlek-liiton komiteana, pohjoismaisen Nordlek‐liiton sopimuksen jäsenenä niiden sääntöjen mukaisesti; 
 8. koordinoi suomalais-virolaisten Tanssipitojen yhteistyötä Suomen puolelta; 
 9. huolehtii erikseen päätettävässä laajuudessa Suomen osallistumisen koordinoinnista muissakin alan kansainvälisissä järjestöissä; 
 10. ylläpitää yhdistyksen internetportaalia

Yhdistyksen työskentelykielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.

 

4. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi anomuksesta hyväksyä oikeustoimikelpoisen, valtakunnallisen tai valtakunnallisesti merkittävän paikallisen yhteisön, jonka toimintaan kohdassa 2 mainitut toimialat oleellisesti liittyvät ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on valmis tukemaan sen toimintaa.

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi anomuksesta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen edustamalla alalla. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Vuosittain maksettavan varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäsen, joka haluaa erota, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksuvelvollisuutensa.

 

5. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis‐huhtikuussa ja syyskokous syys‐lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on järjestettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on saatettu hallituksen tietoon.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kuitenkaan jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle kullekin jäsenelle vähintään kuukautta ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella tiedonannolla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Jäsenen, joka haluaa tietyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yleisen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

6. Vuosikokous ja syyskokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. 
 2. Todetaan tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle 
 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 2. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi. 
 3. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja joka toinen vuosi ja jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 
 4. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista. 
 5. Valitaan tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö sekä tarvittaessa varatilintarkastaja 
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

7. Hallitus 

Yhdistyksen toiminnasta huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) enintään kymmenen (10) muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Muiden hallituksen jäsenten kuin puheenjohtajan eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa. Hallituksen jäsenten pisin mahdollinen yhtämittainen toimikausi on kolme (3) perättäistä kautta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä valitsemaan siten, että hallituksessa ovat edustettuina kohdassa 2 mainitut toimialat, maan molemmat viralliset kieliryhmät, etniset vähemmistöt, alan tutkimus ja koulutus sekä alan harrastajien ja ammattilaisten edustus.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

 1. Valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat; 
 2. Toteuttaa yleisten kokousten päätökset; 
 3. Ottaa tarvittavat toimihenkilöt sekä päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista; 
 4. nimetä Suomen edustajat Cioff®- ja IOV-kokouksiin sekä Suomen ehdokas Nordlek‐liiton hallitukseen;
 5. vahvistaa Suomen Kansallisen CIOFF®‐komitean, Suomen Kansallisen IOV–komitean ja muiden mahdollisten kansallisten komiteoiden toimintasäännöt asianomaisten kansainvälisten järjestöjen sääntöjen mukaisesti; 
 6. toimia Suomen Kansallisena CIOFF®‐ ja IOV-komiteana sekä; 
 7. nimittää tarvittavat muut neuvottelu- ja toimikunnat, joiden kokoonpanon ja tehtävät se määrää.

 

8. Tilikausi

 Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

 

9. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on tehtävä hallitukselle, joka lausuntoineen esittää asian yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Säännöt hyväksytty 2.10.2014 syyskokouksessa.